Ogurlyga garşy gulp

 • Mehaniki parol gapy gulpy Deadbolt kody gulplama kombinasiýasy gulplama gulpy parol kody mis mat gara gapy klawiatura girişi

  Mehaniki parol gapy gulpy Deadbolt kody gulplama kombinasiýasy gulplama gulpy parol kody mis mat gara gapy klawiatura girişi

  Esasy funksional aýratynlyklary:

  * Kartyň görnüşi: Mifare induktiw kartoçka

  * Ekranyň klawiaturasyna we parol girişine degiň

  * Kartany tapmagyň mikrotolkun usuly

  * Gapyny açmagyň ýoluny ulanyjylar kesgitläp bilerler: Mifare kartoçkasy we parol gapyny aýratyn açyp biler / Gapyny açmak üçin Mifare kartoçkasy we parol bilelikde ulanylmaly

  * Karty gulpda goýup bolýar, ulgam programma üpjünçiligi, max 2 dolandyryş kartoçkasy we 200 gapy açyk kartoçka gerek däl

  * Parol üýtgedilip bilner, max 1 dolandyryş paroly, 50 gapy açyk parol

  * Tötänleýin parol girizmegi goldaň, iň ýokary 12 baýt.

  * Kanal gurup bilýär

  * Lockalňyş gulp duýduryşy

  * pes woltly duýduryş

  * batareýa işleýär, gyssagly güýje birigip bilýär

 • içerki elektron karta giriş elektron RFID myhmanhana gapy gulp ulgamy myhmanhana awtomatiki täjirçilik howpsuzlyk gapy gulpy wifi derweze gulplary

  içerki elektron karta giriş elektron RFID myhmanhana gapy gulp ulgamy myhmanhana awtomatiki täjirçilik howpsuzlyk gapy gulpy wifi derweze gulplary

  Ulgam logikasy:Konfliktlere garşy mehanizm.

  Kart okamagyň usuly:Aragatnaşyk däl sensor kartasy.

  Aýratynlyklary okaň we ýazyň:Okalýan;ýazyp bolýan, şifrlenip bilner.

  Tehniki aýratynlyklar:Amerikan Tehas Gurallaryndan TI çiplerini kabul etmek.

  Önümçilik tehnologiýasy:PVC ýüzüne oturdylan elektron modul we induksiýa rulony.

  Pes woltly görkeziji:Naprýatageeniýe 4.8V-den pes bolsa, 200 gezekden köp açyp bilersiňiz (batareýanyň gabat gelmezligi sebäpli)

  Okamak wagty:Süpürmek kartoçkasy täsirli bolansoň gapyny açyň ýa-da kartoçkany süpürenden soň tutawaç basmaň, awtomatiki usulda 7 sekuntda gulplanýar.

  Gulpy açmak:Iň soňky gulplama ýazgylaryny mehaniki açary açmak ýazgylaryny goşmak bilen 1000 sany ýazgyny ýazdyryň.

 • myhmanhana otagy Duýgur ekran gapy gulpy Elektron parol sink garyndy kartasy Açarsyz gapy howpsuzlygyny berkitmek şahsyýet kartoçkasy parol Deadbolt batareýa göçme myhmanhana gapy gulpy

  myhmanhana otagy Duýgur ekran gapy gulpy Elektron parol sink garyndy kartasy Açarsyz gapy howpsuzlygyny berkitmek şahsyýet kartoçkasy parol Deadbolt batareýa göçme myhmanhana gapy gulpy

  Akylly datçik kartoçkasy açarlary bilen elektron myhmanhananyň gapy gulpy

  1. RFID kartoçkasy we mehaniki açar bilen özbaşdak elektron açar kartoçkasy.

  2. 304 poslamaýan polatdan ýasalan material, gulpuň üstki reňki 10 ýyldan gowrak dowam edýär.

  3. Rixiang energiýa tygşytlaýjy wyklýuçateline laýyk gelýän radio ýygylygy kesgitlemek (RFID) tehnologiýasy.

  4. 4pc AA gidroksidi batareýalary ulanyp, az energiýa sarp etmek, 12-18 aý dowamlylygy hiline baglydyr.

 • Uzakdan giriş Elektron gapy gulpy Akylly Bluetooth sanly APP Wifi klawiatura kody açarsyz gapy gulpy paroly sanly gapy klawiatura gulpy

  Uzakdan giriş Elektron gapy gulpy Akylly Bluetooth sanly APP Wifi klawiatura kody açarsyz gapy gulpy paroly sanly gapy klawiatura gulpy

  Marka Täze we ýokary hilli.

  1) Gapy göwresiniň köpüsine laýyk.

  2) Maşgalalar, kwartiralar, mekdepler, ofis ýerleri we ş.m.

  3) Sink ergininden, fi goragyndan, ogurlyga garşy we poslama garşy.

  4) C derejeli gulp ýadrosy, ogurlyga garşy tehniki goldaw, has ygtybarly.

  5) Duýgur ekran, tozan geçirmeýän, suw geçirmeýän, duýgur duýgurlyk.

  6) Paroly saklamaga garşy tehnologiýany saklamak üçin ýokary kuwwat, mysal üçin: **** 4520 **** girizip bilersiňiz, (parolyňyz 4520 bolsa).

  7) Rugsat berilmedik parol synagy we ýalňyşlyk 5 gezek açylyp başlar.

  8) Gapyny gulplamak ýa-da açmak üçin mugt tutawaç, ikinji gulplamak üçin ýokaryk galdyryň we gapyny açmak üçin aşak basyň, gündelik durmuşda köp amatlylyk dörediň.

  9) B derejeli ogurlyga garşy gulp ýadrosy, gyssagly zarýad bermek, şeýle hem batareýanyň pes duýduryşy bilen panel.

 • mehaniki kombinasiýa klawiatura sanly akylly solenoid gapy gulp mehanizmi öý täjirçilik elektron sanly deadbolt şifr gulpy

  mehaniki kombinasiýa klawiatura sanly akylly solenoid gapy gulp mehanizmi öý täjirçilik elektron sanly deadbolt şifr gulpy

  1.PP-iň üsti bilen, ýazgylary barlap bilersiňiz, wagtlaýyn kody / ekey-ni myhmanlar, eneler, öý sakçylary, kärendeçiler, myhmanlar we ş.m. bilen paýlaşyp bilersiňiz.

  2. Aňsat ýerine ýetirilýän görkezme, akylly gapy gulpyňyzy has aňsat gurmaga kömek eder.Turbany çep tarapda ýa-da sag tarapda öz islegiňiz ýaly sazlap bilersiňiz.

  3. Gyssagly batareýanyň ätiýaçlyk nusgasy, bu elektron gapy gulpy pes batareýada bolsa, duýduryş berer, gulpy elektrik banky ýa-da mikro-USB porty bilen islendik güýç çeşmesi bilen wagtlaýyn zarýad berip bilersiňiz.

  4. APP arkaly uzakdan goldaw beriň, amatly, ýöne howpsuz.