Habarlar

 • Barmak yzy gulpy öndürijisi, näçe köp işleseň şonça gowydygyny aýdýarmy?

  Häzirki wagtda barmak yzlaryny gulplamak öndürijileriniň köpüsi barmak yzy gulplarynyň dizaýnyna has köp funksiýa goşdy.Bu funksiýalaryň haýsysy has gowudyr?Jogap ýok.Häzirki wagtda bazardaky söwdagärleriň köpüsi güýçli funksiýalaryna ünsi çekip, sarp edijileri ...
  Koprak oka
 • Barmak yzynyň gulpy gowymy?Barmak yzynyň gulpuny nädip saýlamaly?

  Barmak yzlary gulplary adamlar tarapyndan adaty gapy gulplary, barmak yzy gulplary has ygtybarly we has amatly ulanylýar, ýöne barmak yzy gulplary gowymy ýa-da ýokmy, barmak yzy gulplaryny nädip saýlamaly, aşakda aýdaýyn.Barmak yzynyň gulpy gowymy?Barmak yzynyň gulpy ...
  Koprak oka
 • Akylly gulpy nädip saýlamaly

  1. Ilki bilen akylly gulpuň howpsuzlygyny göz öňünde tutuň.Häzirki wagtda bazardaky gulp silindrleri esasan A, B we C derejeli gulp silindrlerine bölünýär, gowşakdan güýçli, C derejeli akylly gulp silindrlerini satyn almak iň gowusy, açaryň her tarapynda üç ýol bar, etmek has kyn ...
  Koprak oka
 • Akylly gulplaryň howpsuzlygy we ogurlyga garşy mümkinçilikleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Soňky ýyllarda durmuş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen ilatyň howpsuzlygy goramak baradaky düşünjesi hem artdy.Akylly gulp önümleri üçin, halk köpçüliginiň göwnünden turmak we saýlamak isleseler, öz howpsuzlyk gorag funksiýalaryna we performa üns bermeli ...
  Koprak oka
 • Akylly gulpy nädip saklamaly?

  Soňky ýyllarda akylly öý önümleri meşhur boldy.Howpsuzlyk we amatlylyk üçin köp maşgala akylly gulplar gurmagy saýladylar.Akylly gulplaryň adaty mehaniki gulplardan ep-esli artykmaçlyklarynyň bardygyna şek ýok, meselem, çalt açmak, aňsat ulanmak, açmak zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • Akylly gulplar gowumy?Bu nähili amatlylyk getirýär?

  Akylly gulplar hakda köp sarp ediji muny eşiden bolmaly, ýöne satyn almak meselesinde kynçylyk çekýärler we hemişe aňynda köp sorag berýärler.Elbetde, ulanyjylar ygtybarlymy ýa-da ýokmy, akylly gapy gulplarynyň gymmatmy ýa-da ýokmy diýip alada edýärler.we köp ahlak ...
  Koprak oka
 • Haýsy ýagdaýlarda akylly gulp duýduryşy bolar?

  Adaty ýagdaýlarda akylly gulpda aşakdaky dört ýagdaýda duýduryş maglumatlary bolar: 01. Garakçylyga garşy duýduryş Akylly gulplaryň bu funksiýasy gaty peýdaly.Kimdir biri gulp korpusyny zor bilen aýyrsa, akylly gulp tamperden goraýan duýduryş berer we duýduryş sesi dowam eder ...
  Koprak oka
 • Barmak yzynyň gulpuny nädip saklamaly

  Barmak yzy gulplaryny ulanýanlaryň sany barha köpelýärkä, barmak yzlarynyň gulplaryny has köp adam halaýar.Şeýle-de bolsa, barmak yzynyň gulpy amatly we amatly.Nädogry ulanylmazlygy ýa-da hyzmat etmezligi üçin ulanylyş prosesinde käbir meselelere üns bermelidiris ...
  Koprak oka
 • Näme üçin adaty ogurlyga garşy gulplary çalyşmaly?

  Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan adaty ogurlyga garşy gulp silindrleri, “has çylşyrymly” tehnologiýa bilen ogrylara garşy durmak hakykatdanam kyn.CCTV bazardaky ogurlyga garşy gulplaryň köpüsiniň yz galdyrman onlarça sekuntda açylyp bilinjekdigini birnäçe gezek açdy.Belli bir adama ...
  Koprak oka
 • Barmak yzy gulpunyň haýsy datçikleriniň bardygyny bilýärsiňizmi?

  Sensor Barmak yzy datçikleri esasan optiki datçikler we ýarymgeçiriji datçiklerdir.Optiki datçik, esasan, barmak yzlaryny almak üçin com ýaly optiki datçikleriň ulanylmagyny aňladýar.Adatça, surat bazardaky tutuş modula ýasalýar.Bu datçigiň bahasy arzan, ýöne ululygy uly ...
  Koprak oka
 • Villa barmak yzy gulpy Barmak yzy kombinasiýasynyň gulpunyň esasy aýratynlyklary

  Barmak yz gulplaryny durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar we giňden ulanylýar.Şu gün Zhejiang Shengfeige barmak yzy gulplarynyň esasy aýratynlyklaryna düşünmäge alyp barar.1. Howpsuzlyk Barmak yzy gulpy, elektron bölekleriň we mekanyň takyk utgaşmasy bilen öndürilen howpsuzlyk önümidir ...
  Koprak oka
 • Akylly gapy gulplarynyň artykmaçlyklary we klassifikasiýalary haýsylar?

  Akylly gapy gulplarynyň artykmaçlyklary we klassifikasiýalary haýsylar?Zatlar internetiniň ösmegi bilen akylly öýler barha meşhur bolýar.Maşgala üçin ilkinji howpsuzlyk kepilligi hökmünde gapy gulplary her maşgalanyň ulanjak enjamlarydyr.tendensiýasydyr.Une garşysynda ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2