Barmak yzynyň gulpuny nädip saklamaly

Barmak yzy gulplaryny ulanýanlaryň sany barha köpelýärkä, barmak yzlary gulplaryny has köp adam halaýar.Şeýle-de bolsa, barmak yzynyň gulpy amatly we amatly.Şeýle hem, akylly gapy gulpunyň näsazlygyna sebäp boljak we durmuşymyza oňaýsyzlyk getirjek nädogry ulanmakdan ýa-da tehniki hyzmatdan gaça durmak üçin ulanylyş prosesinde käbir meselelere üns bermelidiris.Bu gün parol gulpunyň redaktory sizi bu hakda öwrenmäge alyp barar!

Akylly gapy gulpy uzak wagtlap ulanylmasa, batareýanyň syzmagy içerki zynjyry zaýalap, akylly gapy gulpuna zeper ýetirmez ýaly batareýany çykarmaly.

Onda söýgüli barmak yzy gulpuny nädip dogry saklamaly?

Akylly gapy gulplaryny ulanmak we hyzmat etmek üçin seresaplyklar:

1. Akylly gapy gulpynyň tutawajyna asmaň.Tutga gapynyň gulpuny açmagyň we ýapmagyň esasy bölegi.Eger zatlary assaňyz, onuň duýgurlygyna täsir edip biler.

2. Belli bir wagt ulananyňyzdan soň, barmak yzynyň tanalmagyna täsir etjek hapa bolup biler.Bu wagt, barmak yzlaryny ýygnamak penjiresini tanamazlyk üçin ýumşak mata bilen süpürip bilersiňiz.

3. Akylly gapy gulp paneli poslaýjy maddalar bilen aragatnaşyk saklap bilmeýär we paneliň üstki örtüginiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin gabygy gaty zatlar bilen çaknyşyp ýa-da kakyp bilmeýär.

4. LCD ekrany güýçli basyş etmeli däl, kakylmasyn, ýogsam ekrana täsir eder.

5. Akylly gapy gulpuny arassalamak we goldamak üçin alkogol, benzin, inçe ýa-da beýleki ýanýan maddalary ulanmaň.

6. Suw geçirmeýän ýa-da beýleki suwuklyklardan gaça duruň.Akylly gapy gulpunyň içki bölegine aralaşýan suwuklyklar, akylly gapy gulpunyň işleýşine täsir eder.Gabyk suwuklyk bilen gatnaşyga girse, ony ýumşak, siňdiriji mata bilen guradyň.

7. Akylly gapy gulpy ýokary hilli AA aşgar batareýalaryny ulanmalydyr.Batareýanyň ýeterlik däldigi ýüze çykarylandan soň, ulanyşa täsir etmezlik üçin batareýany wagtynda çalyşmaly.

Akylly gapy gulplaryny saklamak käbir ownuk jikme-jikliklere üns bermekden ybaratdyr.Olary ähmiýetsiz hasaplaýanyňyz üçin olary äsgermezlik etmäň.Gapynyň gulpy gowy saklanýar, diňe bir daşky görnüşi owadan bolman, eýsem hyzmat ediş möhleti hem uzalýar, näme üçin beýle etmeýärsiňiz.


Iş wagty: Awgust-23-2022