Näme üçin adaty ogurlyga garşy gulplary çalyşmaly?

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan adaty ogurlyga garşy gulp silindrleri, “has çylşyrymly” tehnologiýa bilen ogrylara garşy durmak hakykatdanam kyn.CCTV bazardaky ogurlyga garşy gulplaryň köpüsiniň yz galdyrman onlarça sekuntda açylyp bilinjekdigini birnäçe gezek açdy.Belli bir derejede akylly gulplar ogurlyga garşy gulplardan has kyn.

Işleýiş nukdaýnazaryndan häzirki ogurlyga garşy gulplama gulplama funksiýasy, ýöne hakykatdanam gapynyň gulpundan has köp peýdalanyp bileris.Mysal üçin, diňe gapynyň gulpy üçin çykaryp boljak bulut wirtual açaryny ätiýaçlaň, öýdäki garrylaryň we çagalaryň daşary çykandan soň sag-aman öýlerine gaýdyp gelendiklerini barlaň we gapy adaty bolmadyk ýagdaýynda duýduryş beriň.

Amatlylyk nukdaýnazaryndan, ýaşlaryň hemmesi diýen ýaly gapjyk götermezden daşary çykyp bilerler.Smartfon getirmek gapjykdyr.Edil şonuň ýaly-da, jübi telefony getirmeli we gulpy çalyşmak üçin jübi telefonyny ulanyp bolýandygy sebäpli, näme üçin öýde has köp zat getirmeli?Açar barada aýdylanda bolsa, käwagt gyssagly çykanyňyzda açary tapmak ýa-da ýitirmek hakykatdanam aladalanýar.Indi açar bolsaňyz ýa-da telefonyňyz açar bolsa, çykmak aňsat dälmi?

Galyberse-de, akylly gulplar entek doly meşhur tehnologiýa önümi däl.Satyn almak we saýlamak işinde nämä üns bermeli?

1. Daş görnüşine we işleýşine deň üns beriň.Akylly gulplar çydamly öý harytlary bolup, her dürli gapyda ulanylýar.Şonuň üçin akylly gulp dizaýnynyň ilkinji ýörelgesi iki söz: ýönekeýlik.Köp akylly gulplar gaty uly bolmak üçin niýetlenendir we önüm gaty kaşaň, ýöne bir gezek gurlansoň, köplenç gaty duýdansyz bolýar we esasanam “öňünden aýdyp bolmajak” adamlaryň ünsüni özüne çekýär.

2. Barmak yzy akylly gulplar ýaly biometrik tehnologiýalary ygtybarly ulanmaly.Sebäbi, barmak yzlary ýaly biometrikany köpeltmek tehnologiýasy has aňsatlaşýar..Agny, göze görnüp duran şifrlemek we şifrlemek tehnologiýasy gyssagly ýagdaýda täze tehnologiýanyň goldawyna mätäç, ýogsam, howpsuzlygy hökman ygtybarly däl.

3. Mehaniki gulp silindri materiala, gurluşa we takyklyga üns bermeli.Saýlanan akylly gulp önüminde mehaniki gulp silindri bar bolsa, mehaniki gulp ýadrosynyň ogurlyga garşy öndürijiligi üç tarapa bagly: biri gulp dyrnagynyň materialy, material näçe berk bolsa, şonça gowy;beýlekisi gulp ýadrosynyň gurluşy, her gurluş dürli-dürli, artykmaçlyklary we kemçilikleri bilen birnäçe dürli gurluşyň utgaşmasy bir gurluşdan has gowy;üçünjisi gaýtadan işlemegiň takyklygy, takyklygy näçe ýokary bolsa, öndürijilik şonça gowy.

4. Akyl derejesi.Akylly gulp bedeniniň gazanyp biljek zady, wyklýuçatel gulpy.Akylly ykjam enjam bilen birikdirip bolýan bolsa, has köp funksiýa ýetip bolar.Diňe gulpy açmagyň talaplaryna düşünmän, gapynyň howpsuzlyk ýagdaýyna has giňişleýin we içgin düşünýär.

5. Satuwdan soň hyzmat tehnologiýasy.Içerki akylly gulp bolsa, satuwdan soň has çalt seslenip biler, ýöne umumy akylly gulp gurnamasy hünärmeniň gapylara gelmegi üçin wagt bellemeli.Üçünji we dördünji derejeli şäherlerdäki käbir dostlar bu gapy-gapy gurnama hyzmatyna goşulmadyk bolsa gerek.Öňünden biliň.Satuwdan soňky müşderi hyzmaty işgärleriniň hünär ussatlygy we meseleler boýunça seslenme tizligi göz öňünde tutulmalydyr.


Iş wagty: 17-2022-nji awgust