biometrik elektron akyl gulpy 4 ýol Barmak yzy gapy gulpy

Barmak yzy, kod, kart we mehaniki açar bilen açyň.

100 barmak yzy / 200 ID kartoçkasy / 1 topar parolyny goldaň.

Mugt stil tutawajy, örtügi gulplamak üçin tutawajy ýokaryk galdyryň.

Alýumin garyndy materialy, poslama garşy we çydamly.

Ulanyş gerimi: bezeg gapysy, döwülen alýumin gapy we penjire, PVX gapy.

Fýuzeliň gowy möhürlenmegi, ýagyşyň girmeginiň öňüni alar.


 • 1 - 50 toplum:45,9 dollar
 • 51 - 100 toplum:44,9 dollar
 • 101 - 500 toplum:$ 43,9
 • > = 501 toplum:$ 42,9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  Barmak yzy algoritmi nukdaýnazaryndan, barmak yzyny kesgitlemek algoritmini yzygiderli täzeläp, akylly gapy gulpunyň barmak yzyny kesgitlemegiň has takyk bolmagyny üpjün edýäris.Aslynda, ulanýan akylly gapy gulpumyzyň barmak yzy gaty berk hasaplansa, barmak yzlaryny kesgitlemekde kynçylyklara sebäp bolup biler, esasanam barmak yzlaryny gabýan ulanyjylar üçin akylly gapy gulpunyň açyljak wagty gowulaşar we tanalmak nyrhy we akylly gapy gulp markasy hem ikisiniň arasynda ölçelmeli.Şeýle-de bolsa, umuman aýdanymyzda, akylly gapy gulpymyz barmak yzyny tassyklamakda birneme ýetişdi.

  Elbetde, paroly açmak akylly gapy gulplary üçin esasy "ussatlyk".Jübi telefonlaryny we kompýuterleri açmak üçin parollaryň hataryna girişi ýaly, akylly gapy gulplary hem parollar arkaly göni açylyp bilner.Bu gulpy açmak usulynyň belli bir artykmaçlygy bar.Paroly ýatdan çykarmasaňyz, biologiki maglumatlary tassyklamagyň zerurlygy ýok.Paroly açmak, akylly gapy gulpunyň ýokary takyklygy bilen tanamak usuly diýmek bolar.

  Bu artykmaçlyklar bilen, öýde ýa-da myhmanhanada bolsun, bu akylly gulp, şübhesiz ajaýyp saýlawdyr.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

  Haryt Parametr
  Başlamak wagty <1 sekunt
  Gulpy açmak usuly Tuya programmasy + Barmak yzy + parol + kartoçka + mehaniki açar
  Barmak burçy 360 °
  Barmak yzyny hasaba almak moduly Bir wagtyň özünde barmak yzy modulyny dörediň
  Barmak yzy kuwwaty 100 bölek
  Barmak yzy batareýasynyň ömri Gapyny 10000 gezek açyň
  Sensor çözgüdi Açyk fon, 500dpi
  Işleýän naprýa .eniýe DC 6V
  ätiýaçlyk güýji DC 9V
  Pes basyşly duýduryş 4.9 wolt
  Işleýiş temperaturasy -10 ℃ -55 ℃
  Işleýän çyglylyk 10% -90%
  Saklaýyş temperaturasy -20 ℃ -7 0 ℃
  Gapynyň ugruny açyň Çep açyk, sag açyk

  Jikme-jik çyzgy

  1 (11) ODS (1) ODS (2) ODS (3) ODS (4) ODS (5) ODS (6) ODS (7) ODS (8) ODS (9) ODS (10) ODS (11)

  Üstünliklerimiz

  Barmak yzynyň gapy gulpy
  [1] Gulpy saýlamagyň wezipesi bir tarapdan öz islegleriňizi kanagatlandyrmak, beýleki tarapdan gulpuň hilini saýlamakdyr.Gowy kompaniýa köplenç ulanyjylaryň saýlamagy üçin ýokary, orta we pes aralygynda 5 barmak yzy gulpundan az bolmaly däldir.Ulanyjylar köplenç öz önümlerini ulanmagy saýlaýarlar: giriş gapylary üçin demir gapylar we agaç gapylar, ulanyjylar üçin içki gapylar bar, agaç gapylar adaty, olar villa gapylary we ş.m.Adatça ulanylýan esasy funksiýalar: 1), barmak yzlary bolan köp adam tarapyndan açylyp bilner (maşgalada ýa-da ofisde adatça bir ýa-da iki adam bar), önümiň hili durnukly bolmaly we öndürijiligi gowy bolmaly;2), ygtyýarnama laýyklykda gapy açylyp bilner (öý hojalygynyň baştutanyna we enesine rugsat bermek mümkin däl, Arassalaýyş guralynyň şol bir gapyny açmak dolandyryş edarasy bar);3), gapynyň barmak yzyny arkaýyn köpeldip ýa-da azaldyp bilersiňiz (enelik işden çykandan soň barmak yzlaryny aňsatlyk bilen arassalap biler);4), talap ýazgy funksiýasyna eýe bolmak iň gowusy (gapynyň açylyş ýazgysyny islän wagtyňyz barlap bilersiňiz, Käwagt esasy subutnama bolup biler, adatça ekran ekrany bilen);) parol funksiýasyny aşa görkezýär.Galyberse-de, parollar barmak yzlary ýaly howpsuz däl.Adatça 4 düwme we 12 düwme bar.Gündelik durmuşda gapyny açmak üçin parol ulanmaň, bu ogurlanmagyň öňüni alyp biler;6).Mehaniki açary bolmaly.Gapyny açmagyň ätiýaçlyk usuly.Uçarlar we awtoulaglar awtomatiki dolandyryş statusyna eýe bolsa-da, henizem el zähmetini saklaýarlar.Dolandyryş bölegi birmeňzeş, bu howpsuzlyk meselesidir;Islendik elektron böleginde ýalňyşlyk bar.Deňeşdirilende, mehaniki bölek has durnukly.Gapyny mehaniki açary öýde gapyny açmagyň ätiýaçlyk usuly hökmünde saklaň.Gapynyň gulpunyň elektron böleginde ulanylyp bilner.Gapyny wagtynda açyň we näsazlyk ýüze çykanda tehniki hyzmaty ýeňilleşdiriň.Öýüňizde ýangyn bar bolsa ýa-da bir ogry gulpuňyzy almandygy sebäpli gapyňyzyň elektron bölegine zeper ýetirendigini göz öňüne getiriň.Psihologiki howpsuzlyk diýilýän zada açgöz bolmaň we muny äsgermezlik ediň we mehaniki açarsyz gapynyň görnüşini saýlaň.Gulp.Aslynda, barmak yzy gulpuny ulananyňyzda iň esasy zat howpsuzlygy ýokarlandyrmak däl-de, barmak yzy gulpunyň amatlylygyndan peýdalanmakdyr.Barmak yzy gulpunyň howpsuzlygyny güýçlendirmek zerur bolsa, barmak yzy gulpy akylly öý ulgamyna birikdirilip bilner.Käbir barmak yzlaryny gulplamak öndürijileri barmak yzlary gulplary üçin ösüş portlaryny ätiýaçlandyrýarlar.Akylly öýlerde barmak yzy gulpunyň ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin barmak yzy gulpunyň ýönekeý ösüşi talap edilýär we şeýlelik bilen barmak yzy gulpunyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar;


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.