Howpsuzlyk Elektron APP Gapy Gulpy WIFI Akylly Duýgur Ekranyň Sanly Kod Klawiatura Öý Myhmanhanasy Kwartiranyň gulplary

Programma, M1 kartoçka, parol kody, bilezik we mehaniki açar.

AES 128BIT şifrlemek tehnologiýasyny kabul ediň.Giriş kody / ekey uzakdan iberiň, şonuň üçin gapyňyzy islendik ýerde dolandyryp bilersiňiz.

Myhmanyňyza we çadyryňyza wagtlaýyn paskod / ekey / Kart iberiň.wagt gutaranda açar nädogry bolar.

Programmada giriş gündeligini görüň, şonuň üçin gapyňyzy islän wagtyňyz gözegçilik edip bilersiňiz.

Öý wifi toruňyzy gulpuňyz bilen birikdirmek üçin şlýuz enjamyny goldaň.gapyny uzakdan açyp bilersiňiz.(şlýuz girýär)

“Android 4.3 / IOS 7.0above” ykjam ulgamyny goldaň.


 • 1 - 49 bölek:$ 40.9
 • 50 - 99 bölek:39,9 dollar
 • 100 - 199 bölek:$ 38.9
 • > = 200 bölek:$ 37.9
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Parametr

  [Açarsyz giriş gapy gulpy] Akylly gapy gulpy gulpy açmagyň birnäçe usulyny goldaýar.Programma dolandyryşy + klawiatura + IC kart + mehaniki açar.Maňa ynanýan maşgalaňyz, dostlaryňyz ýa-da myhmanlaryňyz üçin 150-e çenli adaty we hemişelik kod kodlaryny döredip bilersiňiz.Bu akylly gulp bilen, myhmanlary daşardan garaşmak zerurlygy ýok.Aöriteleşdirilen döwür üçin ygtyýarlyk, zerur bolanda olary ýatyryp biler.Myhmanlara, myhmanlara, it gezýänlere, öý işgärlerine ýa-da işgärlere wagtlaýyn kod dörediň.

  [Ses dolandyryşy we uzakdan dolandyryş] Ölüm gulpuňyz akylly öýüňize hem goşulyp biler!Akylly gulpyňyzy uzakdan dolandyrmak üçin, şeýle hem Ses dolandyryşyny işjeňleşdirmek üçin “Alexa” bilen jübütleşmek üçin “Wi-Fi” şlýuzasyny goşuň (aýratyn satylýar).

  [Akylly howpsuzlyk] Akylly gapyňyz, girişden soň belli bir döwürde awtoulag gulplaryny gulplaýar (5s, 10s, 30s, 60s ýa-da adaty sekuntlar bolup biler).Akylly gulpuňyzyň işjeňligi barada habarnamalary alyň we wakanyň taryhyny programmadan görüň.Giri kody gözden geçirmezligi üçin tötänleýin sanlary goşuň.Gizlinlik gulplama tertibi, parol kodlaryny, mehaniki açardan we App Unlock-dan başga IC karta girişi kabul etmeýär.

  [Gurmak aňsat] Akylly gulp gapy!Hünärmen gurnaýjy gerek däl.Tornavida we buraw bilen takmynan 20 minutdan guruň we bu akylly gapy gulpuny aňsatlyk bilen gurmak boýunça görkezmäni ýerine ýetiriň.Daşky agaç gapylar bilen gabat gelýär, açar girelgesi we iň adaty ýaşaýyş agaç gapysyna laýyk gelýär (gapynyň galyňlygy 1,5 dýuýmdan 1,89 dýuým).

  [Klawiaturaly akylly gapy gulpy] Bu akylly örtük gulpunyň öň we yzky panelleri, Bluetooth bilen işleýän akylly gulp, çydamly Zink ergininden, täsirine garşy we agyr şertlerde amatly.“Satin Nikel” -iň arassa, arassa görnüşi önümiň umumy görnüşine goşant goşýar we häzirki zaman duýgusyny döredýär.

  Haryt ady Öli gulp
  Gulpy açmak APP + Parol + Mehaniki açar öçürmek gulpy
  Bluetooth standarty Bluetooth 4.1BLE petik
  Goldawly jübi telefon ulgamy Android 4.3 / IOS7.0 ýa-da ondan ýokary gulplama programmasy
  Elektrik üpjünçiligi 4 sany aşgar batareýalaryň nomeri gulpy
  Pes batareýa duýduryş naprýa .eniýesi 4.8V bluetooth gulpy
  Garaşylýan tok 35 μA klawiatura gapy gulpy
  Işleýän tok 200 mA-dan az gapy gulplanýar
  Wagty açmak .51.5 sekunt gapy gulp öndürijisi
  Düwme görnüşi Potensial duýgur düwmesi uzakdan gulp

  Jikme-jik çyzgy

  01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10)

  Üstünliklerimiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherinde 18 ýyldan gowrak wagt bäri akylly gulp bilen ökde hünärmen.

  S: Haýsy çipleri berip bilersiňiz?

  J: ID / EM çipleri, TEMIC çipleri (T5557 / 67/77), Mifare bir çip, M1 / ​​ID çipleri.

  S: Gurluşyň wagty näçe?

  J: Nusga gulpy üçin gurşun wagty takmynan 3 ~ 5 iş güni.

  Bar bolan gulplarymyz üçin aýda takmynan 30,000 bölek öndürip bilerdik;

  Customöriteleşdirilenler üçin mukdaryňyza bagly.

  S: customöriteleşdirilen barmy?

  J: Hawa.Gulplar düzülip bilner we biz siziň ýekeje islegiňizi kanagatlandyryp bileris.

  S: Harytlary arassalamak üçin haýsy transporty saýlarsyňyz?

  J: Biz poçta, ekspress, howa ýa-da deňiz ýaly dürli transportlary goldaýarys.